Incidències

Inici del curs

La primera setmana de curs el departament de TIC farà un esforç adicional per atendre les incidències que puguin sorgir, passant per les aules i intentant donar servei immediat. Passats aquests dies s’haurà de seguir el procediment que s'indica a continuació i cercar sol·lucions dins l’aula per tal de poder seguir fent feina.

Què ha de fer l'alumnat si té un problema amb el seu chromebook?

Si passa durant el temps de classe, haurà de xerrar amb el professor que tingui en aquell moment. Si ell el pot ajudar i solventar el problema, podrà continuar amb la feina. Si no es pot resoldre la incidència al mateix moment, el professor enviarà un correu electrònic al servei TIC del centre, posant en còpia al tutor en cas que no l’envii ell. Si el problema sorgeix fora del centre, es guardarà l’equipament i el següent dia lectiu l'alumne/a informarà al seu tutor, qui serà l’encarregat d’enviar el correu electrònic.

Una vegada que s’envii el mail de la incidència, el departament TIC revisarà el cas i, si és necessari, es requerirà l'entrega de l'equip. Aquest requeriment es farà responent al mail en què s’explica la incidència, i el tutor -o el professor que ha enviat la incidència- indicarà a l'alumne/a quan ha d’anar-hi o en quin moment algun membre del departament TIC anirà a cercar l'equip.

En el cas que la incidència requereixi que s'hagi de deixar uns dies l'equip, es proporcionarà un equip de substitució sempre que hi hagi disponibilitat i seguint les indicacions donades pel centre.

Si ho podem solucionar al centre, així ho farem, en cas contrari, es remetrà la incidència al servei tècnic oficial i es valorarà si la reparació està coberta per la garantia contractada. Si està coberta, es procedirà a la reparació/substitució de l’equip. En cas contrari, s’informarà de l’import als pares/tutors legals de l’alumne/a, que hauran de donar el vistiplau per a dur a terme la reparació de l’equip. Passats 10 dies des de que es doni la informació del cost de reparació del chromebook, si els pares no donen el vist i plau i abonen la quantitat estipulada, es retirarà el chromebook de substitució.

I si es perd el chromebook?

Si no es troba algun equip, s'ha d’informar immediatament al professor que es tengui en aquell moment i/o al tutor, que avisarà al departament TIC per poder fer un seguiment de la darrera activitat de l’equip.

És molt important que l'alumnat tingui en compte que és el responsable del seu equip, de la mateixa forma que ho és d’altre material escolar, per això l’ha de guardar sempre en un lloc segur i no descuidar-lo. Dins l’aula, sempre que no es faci ús de l'ordinador, s'ha de guardar dins la taquilla, tancat amb un pany.

La garantia no cobreix en cap cas la pèrdua de l’equip.