Normativa del centre

NORMES D'UTILITZACIÓ DEL CHROMEBOOK

QUINA UTILITZACIÓ SE N’HAURIA DE FER DINS L’ESCOLA?

 1. S’haurà d’utilitzar per a l’ampliació de coneixements i l’ús escolar, quan ho indiqui el professor. Habitualment es farà servir dins l’aula i també es podrà utilitzar a la biblioteca.

 2. Es posarà en marxa a l’inici de la classe, sempre i quan el professor així ho indiqui. El Chromebook es mantindrà amb la tapa baixada fins que ho indiqui el professor.

 3. Les pàgines webs i aplicacions que es faran servir han de ser continguts educatius o eines educatives. No és permès l'accés a xarxes socials, si no és per indicació del professorat.

 4. Si un alumne té dubtes, s’haurà de dirigir al tutor o al professor corresponent.

 5. S’haurà de mantenir tapada la càmera del dispositiu, excepte per a ús educatiu específic.

 6. El dispositiu haurà d’estar sempre en silenci i les notificacions desactivades, excepte si el professor indica el contrari.

 7. El centre, per mitjà dels responsables pertinents, podrà accedir als equips, en casos de sospita que aquests recursos són emprats per a exercir conductes contràries al reglament del centre.

GUARDA I CUSTODIA DE L’APARELL

 1. El Chromebook serà guardat dins l’armariet personal de l’alumne amb pany quan no es faci servir. En acabar la jornada escolar no pot quedar al centre.

 2. En cas que els alumnes facin extraescolars a l’horabaixa, es guardarà el Chromebook als armariets del pavelló o zona esportiva amb un pany.

 3. Queda terminantment prohibit retirar l’etiqueta identificativa de l’aparell. No obstant això, l’alumne podrà personalitzar el seu aparell com més li agradi sense fer-lo malbé (adhesius...).

​MANTENIMENT I CÀRREGA

 1. La responsabilitat de tenir l’ordinador amb bateria suficient és del propi alumne. Els alumnes sempre hauran de dur, obligatòriament, l’ordinador carregat (amb suficient bateria per a tota la jornada escolar).

 2. Si l'equip presenta algun tipus de problema que requereixi la intervenció de personal tècnic, es durà al departament TIC del centre, que, en cas necessari, derivarà la incidència al servei tècnic corresponent.

 3. Mentre l’aparell estigui en procés de reparació, l’escola oferirà un chromebook en substitució, sempre que hi hagi disponibilitat.

 4. Consideracions Importants:

  • Manteniment diari: s’ha de tractar l’aparell bé, sense posar en risc la seva integritat, amb una funda protectora per al seu transport i la neteja adequada.

  • Respecte a la càrrega: aquesta s’ha de fer amb el carregador adequat, és a dir, el propi de l’aparell.

  • No se l’ha d’exposar a elements que el puguin fer malbé: l’aigua o líquids, excés de calor...

QUIN HAURIA DE SER L'ÚS DE LA XARXA WIFI

 1. La xarxa wifi de l’escola es farà servir només per a ús educatiu.

 2. De dilluns a divendres, a la sortida de classe, de 16 a 18h, els alumnes podran treballar a l’aula d’estudi AFA amb els seus Chromebooks per tal de fer els deures i estudiar.

PROPIETAT I PRÉSTEC DE L’APARELL I LA SESSIÓ CIDE

 1. Serà responsabilitat de l’alumne el fet d’haver deixat el seu aparell. Mai no ho ha de fer amb la sessió oberta.

 2. En cap cas s’han de compartir les nostres claus d’accés amb altres companys. Mai es cedirà la contrasenya als companys, ja que hi pot haver una possible suplantació d’identitat o pèrdua de treballs. La responsabilitat de les contrasenyes per a la sessió i l’opertura de l’ordinador és de cada alumne.

 3. No s’utilitzarà mai el Chromebook d’una altra persona sense el seu consentiment.

No oblideu ni compartiu la vostra contrasenya i sempre tancau la sessió quan no utilitzeu el chromebook.

RECOMANACIONS BÀSIQUES DE SEGURETAT

 1. Establiment de contrasenyes segures: no utilitzeu contrasenyes del tipus "123456", el nom, edat de naixement, telèfon…, ni qualsevol dada que pugui resultar fàcil d'endevinar. Utilitzau números i lletres, combinant majúscules i minúscules. També podeu fer servir caràcters especials (*, +, €, %, @...). Es recomana que tengui un mínim de 8 caràcters. Renovau-la amb periodicitat, no la deixeu escrita enlloc i no la compartiu mai amb els companys.

 2. No us connecteu a xarxes wifi desconegudes.

 3. No obrigueu arxius ni enllaços que provenguin de desconeguts o que resultin sospitosos, ni respongueu a aquestes comunicacions, ja que poden contenir virus informàtics o tractar-se del que es coneix com a "enginyeria social" (aprofitar la teva confiança o desconeixement per cometre accions negatives). Si això ocorre, informau sempre el professorat i la família.

 4. Sempre que es tenguin dubtes referents a la seguretat informàtica, cal consultar amb el professorat, evitant córrer riscos innecessaris.

 5. A més de les indicades, es tendran en compte totes aquelles recomanacions de seguretat que indiqui el centre al llarg del curs.

No oblideu ni compartiu la vostra contrasenya i sempre tancau la sessió quan no utilitzeu el chromebook.

ÚS INADEQUAT

A/ Un avís

AM/ Una amonestació

E/ Una expulsió

FALTES GREUS O MOLT GREUS

 • Difondre per les xarxes socials o internet, imatges, vídeos o documents sense autorització. (Aquest fet pot ser derivat a fiscalia segons la gravetat de la situació en cas que es consideri delicte) E

 • Jugar amb l’ordinador en qualsevol moment de la classe. AM

 • L’alumne consulta pàgines web que no corresponen. AM

 • Per ús inadequat o imprudència un alumne fa malbé l’ordinador d’un altre company. (En aquest cas la família de l’alumne causant haurà de fer-se càrrec de les despeses de la reparació). E

 • Un alumne sostreu el chromebook a un altre. (Aquest fet pot ser derivat a fiscalia segons la gravetat de la situació en cas que es consideri delicte) E

 • Enregistrar imatges o vídeos d’alumnes sense autorització per part del professorat. (Aquest fet pot ser derivat a fiscalia segons la gravetat de la situació en cas que es consideri delicte) E

FALTES LLEUS

 • Escoltar música durant els “listening” o la classe. A

 • L’alumne no du el chromebook amb prou bateria per poder treballar a classe. (És responsabilitat de l’alumne endur-se a casa cada dia el chromebook i retornar-lo carregat el dia següent). A

 • L’alumne deixa el chromebook fora de l’armariet o a l’armariet sense tancar en pany. A

 • S’usen auriculars sense l’autorització expressa del professor. A

Si aquestes faltes es produeixen de manera reiterada (3 avisos) passaran a ser faltes greus i comportaran una Amonestació.